Trg Lemberg

Lemberg leži v ozki dolini ob potoku Lemberžica. Leta 1144 se prvič omenja lemberški grad, ki je stal na griču blizu cerkve sv. Pankracija. Njegovi sledovi so še komaj opazni. Lastniki so bili žovneški gospodje, ki so prav na tukajšnjo posest dobili leta 1341 grofovski naslov.
Na bližnjem griču so še opazne tudi razvaline gradu Videršeka, o katerem pa je znano samo to, da so ga imeli Tattenbachi in da ga je cesarska vojska 1671 porušila.

Naselje, ki se je razvilo pod gradom, se leta 1386 in 1436 omenja kot patrimonialni trg z običajnimi trškimi pravicami in privilegiji. Zaradi lege na križišču cest v Šmarje, Rogatec in Poljčane sta tu cveteli trgovina in obrt. Kasneje trg dobi pravico do šestih letnih in živinskih sejmov. Med obrtniki so bili pomembni lončarji in usnjarji. Vendar Lemberg ni razvil več kot tržno ulico in tudi ni bil obzidan. Svoj višek doseže v 18. stoletju. V prvi polovici 19. stoletja je začel propadati zaradi prenosa župnije na Sladko Goro in premestitve ceste skozi Pečico in Podplat. Pogorel je dvakrat. Na njegovo imenitnejšo preteklost spominjata zlasti kamnit sramotilni steber (pranger) sredi trga in zraven njega stoječi nekdanji rotovž.
 

Rotovž
Stavba je bila zgrajena leta 1796 (letnica na južni fasadi). S svojo historično funkcijo opozarja na pomen in častitljivo zgodovino naselja Lemberg. Rotovž je nadstropna, 3x2 osna stavba pravokotnega tlorisa, s strmo štirikapno streho, krito s skodlami, stoji sredi trga. Ob njeni južni fasadi je prislonjen kamnit oktogonalen pranger. Sedanja podoba stavbe je rezultat prenovitvenih del iz leta 1983, ko je bila na zunanjščini odkrita in rekonstruirana baročna arhitekturna poslikava v sivomodri in karminasto rdeči barvi. Vogale stavbe poudarjajo šivani vogali, okrašeni z motivom štirilista, etaže delijo delilni zidci, okna z ušesastimi okviri krasijo table s trakovi in cofi. Pročelna fasada ima dva polkrožno sklenjena portala s čelnima kamnoma. Tlorisni koncept notranjščine je enostaven in v obeh etažah enak.

Rotovž ima zaradi svoje likovno-arhitekturne vrednosti in izjemne historične pričevalnosti lastnosti kulturnega spomenika lokalnega pomena. Ohranjene ima baročne elemente (okna, portal), ohranjena pa  je tudi majhna jetniška celica pod stopnicami v pritličju.

TIC Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
KONTAKT
T:
+386 (0)3 810 72 64
F:
+ 386 (0)3 817 16 26
E: