Pohodništvo po Žalcu in okolici

Ekološka učna pot Reka Ložnica s poplavnim območjem

Območje ob reki Ložnici je eno izmed redkih še ohranjenih območij v Spodnji Savinjski dolini, ki še ni povsem podvrženo intenzivnemu kmetijstvu. Ložnica tukaj vijuga v svojem naravnem toku ter občasno poplavlja okoliške travnike. Za območje so značilne mejice, pasovi drevja in grmovja, ki še dandanes razmejujejo parcele med seboj. Vidni so še ostanki nižinskih gozdov, z velikim deležem hrasta doba. Ob reki so večinoma prisotni bolj ali manj mokrotni travniki, nekoliko dlje od reke pa so na bolj suhih tleh prisotne tudi posamezne njive. Vasi so odmaknjene od vodotoka, nekako na meje visokih voda. Ohranjenost območja prispeva tudi k veliki biotski raznovrstnosti. Pomembna je predvsem raznovrstnost rastlin, živali in habitatnih tipov vezanih na mokrotne travnike, reko in mejice.

Ekološka učna pot Vrbje

Ekološka učna pot poteka okoli jezera in je dolga približno 3 km. Pot je označena s tablami, na katerih je glava čopastega ponirka, ki vodi in usmerja po celotni poti. Ob poti so tudi zanimive informativne table, na katerih so predstavljene bistvene značilnosti območja. Pot je speljana na območju med Savinjo in Strugo, kjer so se ohranili zanimivi življenjski prostori, kot so ostanki poplavnega gozda, mejice s travniki, reka s prodišči ter seveda ribnik. Omenjeni življenjski prostori so v dolini redki ali jih sploh več ni. Pot poteka v celoti po ravnini in je brez težav dostopna vsem starostnim skupinam v vseh letnih časih.

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I: